Regulamin korzystania z blogu - ROCKWORLD Sklep Karpiowy
PLN
wszystkie »
Wpisz szukaną frazę...
zaawansowane
  Menu
  Zaloguj się
  Wpisz szukaną frazę...
  zaawansowane

  Regulamin korzystania z blogu

  Jak założyć Blog?

  Aby założyć Blog należy zalogować się i aktywować moduł w dziale "Moje Konto" zaakceptować regulamin (poniżej) i gotowe.

  Po co mi blog?

  1. Na blogu możesz publikować zdjęcia i opisy z zasiadek. Blog nie posiada komentarzy więc nie musisz obawiać się zazdrosnych uszczypliwości.

  2. Realne korzyści wynikające z prowadzenia bloga

  1. publikujesz swoje posty na jednej z popularnijszych stron branżowych, szlifujesz warsztat, może bedziesz pisał w przyszłości do gazet?.
  2. otrzymujesz kody na Darmowa Wysyłkę zakupów w naszym sklepie - dość realna korzyść nie uważasz? Wiecej o tej promocji znajdziesz w zakłądce Promocja - Zgarniaj Kody na Darmową Wysyłkę.

  3. Nie masz więcej pytań - chcsz założyć blog - kliknij tutaj

   

  Regulamin korzystania z usługi www.rockworld.pl/blogi  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Usługa - funkcja usługi www.rockworld.pl/blogi świadczona jest przez serwis www.rockworld.pl którego właścicielem jest ROCKWORLD Łukasz Pawlik, z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Batorego 8, zwanym dalej ROCKWORLD. 

  2. ROCKWORLD – Właściciel serwisu www.rockworld.pl i usługi rockworld.pl/blogi

  3. Świadczenie usługi prowadzenia odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

  4. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z usługi www.rockworld.pl/blogi. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

  5. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto i rozpoczynając prowadzenie bloga użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   

  II. DEFINICJE

  Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy regulamin

  2. Konto - dostępne dla danego użytkownika po aktywowaniu miejsce wserwisie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do usługi www.rockworld.pl/blogi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o login i adres e-mail użytkownika.

  3. Użytkownik - osoba korzystająca z usługi www.rockworld.pl/blogi, posiadająca konto w serwisie www.rockworld.pl i prowadząca w ramach usługi www.rockworld.pl/blogi swojego bloga.

  4. Usługa prowadzenia blogu www.rockworld.pl/blogi. Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego regulaminu, świadczona przez serwis rockworld.pl, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu

  5. Serwis rockworld.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie min. usługi www.rockworld.pl/blogi.

  6. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach usługi www.rockworld.pl/blogi

   

  III. USŁUGA

  1. Założenie konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z usługi rockworld.pl są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć jeden blog z dowolną iloscią wpisów.

  2. Założenie Konta i korzystanie z usługi rockworld/blogi.pl jest całkowicie bezpłatne.

  3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi jest założenia Konta i aktywowanie modułu blogi.

  4. Użytkownik udziela włścicielowi serwisu zgody na wykorzystywanie blogów użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których użytkownicy prowadzą blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z usługą.

  5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

  6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

  7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

  a. niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

  b. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

  c. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,

  d. niepodejmowania działań i przekazywania danych do usługi www.rockworld.pl/blogi, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

  e. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

  f. niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

  8. ROCKWORLD nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego bloga,

  b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez ROCKOWRLD (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),

  c. udostępnienie hasła i danych użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.

  9. ROCKWORLD zastrzega sobie prawo do:

  a. subiektywnej oceny wpisów blogu i odmowy publikacji wpisu jezeli uzna wpis blogu za mało wartościowy merytorycznie lub wg subiektywnej oceny wpis szkaluje dobre imie sklepu lub promuje inny podmiot niezwiązany z ROCKWORLD.

  b. okresowego wyłączania serwisu www.rockworld.pl/blogi bez uprzedniego powiadomienia,

  c. skasowania, blogu, konta użytkownika, oraz wszelkich bonusów jakie uzyskał publikuja wpisy jeżeli użytkownik z premedytacją narusza którykolwiek z punktów regulaminu.

  d. skasowania w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach serwisu www.rockworld.pl/blogi,

  e. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach serwisu www.rockworld.pl

  10. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego bloga.

  11. Wiarygodność treści blogów w serwisie www.rockworld.pl/blogi oraz same blogi nie są kontrolowane przez ROCKWORLD. ROCKWORLD zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez Użytkowników.

  12. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w serwisie www.rockworld.pl/blogi, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

  13. ROCKWORLD zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością ROCKWORLD, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących usługę i serwis (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ).

  14. Zapis pkt. 13 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną ROCKWORLD przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 13 na wymienionych tam polach eksploatacji.

   

  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować notkę w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów usługi www.rockworld.pl/blogi, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, ROCKWORLD ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z serwisu www.rockworld.pl/blogi, jak również prawo do usunięta konta danego użytkownika, po uprzednim wezwaniu użytkownika do opublikowania notki i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.

  2. Użytkownik umieszczając materiały w blogu oświadcza, iż:

  a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

  b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

  3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.

  4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, ROCKWORLD ma prawo do zablokowania bloga w serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

   

  V. PRAWA I OBOWIĄZKI ROCKWORLD

  1. Rockworld zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością ROCKWORLD. ROCKWORLD zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści z blogów

  2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych użytkowników lub ROCKWORLD, ROCKWORLD może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

  3. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu bloga lub Konta nie zobowiązuje Onet do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych blogów.

   

  VI. DZIAŁANIA ZAKAZANE

  1. Zakazuje się prowadzenie kampanii reklamowych i wszelkiego rodzaju reklam firm, stron, osób i instytucji niezwiązanych podmiotowo z ROCKWORLD.

  2. Zakazuje się umieszczania linków zewnętrznych z tresci blogu.

  3. Zakazuje się umieszczania treści obraźliwej i mogącej urazić uczucia religijne lub mogące nosić znamiona naruszenia ogolnie pojętego dobrego smaku.

   

  VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. ROCKWORLD informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

  3. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności ROCKWORLD dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie https://www.rockworld.pl/i,51,polityka-cookies.html

  4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

  a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,

  b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,

  c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

  d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;

  e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

   

  VIII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres sklep@rocworld.pl

  3. ROCKWORLD rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

  5. ROCKWORLD zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  3. w przypadku, gdy  rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od ROCKWORLD (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). ROKCWORLD ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień  - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

   

  IX. DANE OSOBOWE

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta..

  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ROCKWORLD Łukasz Pawlik z siedzibą w Raciborzu przy ul. Batorego 8. Dane te mogą być przez ROCKWORLD użyte do prowadzenia kampanii marketingowych wszystkich serwisów właściciela serwisu www.rockworld.pl.

  3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

  a. są one zgodne z prawdą,

  b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez ROCKWORLD w celu promocji (marketingu) produktów i firm.

  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres własciciela serwisu ROCKWRLD Łukasz Pawlik ul. Mikołaja 9A, 47-400 Racibórz.

  5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez ROCKWORLD danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

  6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Usługi www.rockworld.pl/blogi

   

  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. ROCKWORLD nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  2. ROCKOWORLD nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez ROCKOWRLD szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

  3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: sklep@rockworld.pl

  4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: sklep@rockworld.pl

   

  XI. ZMIANY REGULAMINU

  1. ROCKWORLD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem https://www.rockworld.pl/,6,warunki-zakupow--regulaminy/i,48,regulamin-korzystania-z-blogu.html i zapoznawania się z nimi.

  2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie www.rockoworld.pl pod adresem https://www.rockworld.pl/i,6,warunki-zakupow--regulaminy/i,48,regulamin-korzystania-z-blogu.html.

   

  Ostatnia zmiana regulaminu: 25.03.2016 r.

  Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z najlepszymi okazjami!
  Dane kontaktowe

  Sklep stacjonarny:
  ul. Mikołaja 9A,
  47-400 Racibórz
  tel. 883 474 729

  sklep@rockworld.pl pokaż jak dojechać na mapie google

  Sklep internetowy:
  sklep@rockworld.pl https://www.rockworld.pl

  Konto PLN: 51 1140 2004 0000 3102 3558 4460

  Konto EURO: PL64 1140 2004 0000 3812 0174 2683 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto GB: PL63 1140 2004 0000 3112 0174 3723 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto USD: PL37 1140 2004 0000 3012 1316 1916 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto CZK: PL02 1140 2004 0000 3312 1316 1429 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto HUF: PL39 1140 2004 0000 3012 1316 1783 (BIC: BREXPLPWMBK)

   

  Pokaż stronę w wersji PC

  Copyright © ROCKWORLD - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Wykorzystywanie zdjęć i tekstów bez uzyskania pisemnej zgody zabronione.

  Projekt, rozwój, opieka: Margomedia Studio Graficzne

  Informacja

  w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.